ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

PV-projecten B.V. | KvK-nummer: 75862557

1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden maken deel uit van iedere offerte en overeenkomst, alsmede van de uitvoering daarvan, waarbij PV-projecten B.V., gevestigd te Ederveen , hierna verder te noemen:  "opdrachtnemer", optreedt als leverancier of dienstverlener jegens een opdrachtgever.
1.2. Eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, worden uitdrukkelijk van d e hand gewezen en gelden niet, tenzij deze voorwaarden of één of meerdere bepalingen daarvan door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
1.3. Wijzigingen in de tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomst en afwijking en van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

2. Aanbiedingen
2.1. Alle door of namens opdrachtnemer gedane mondeling of schriftelijke aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk een offerte is gedaan met een in die offerte concreet genoemde acceptatietermijn.
2.2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de voor het  geheel opgegeven prijs.
2.3. Rechtstreeks door de opdrachtgever aan opdrachtnemer opgedragen diensten en/of werkzaamheden, zonder dat daar een voorafgaande schriftelijke offerte met een acceptatietermijn aan ten grondslag ligt, zijn voor opdrachtnemer eerst bindend wanneer zij door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.
2.4. Het risico van de juiste uitvoering van telefonisch of per e-mail gegeven opdrachten aan opdrachtnemer berust bij de opdrachtgever. Zolang dergelijke opdrachten niet door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd, berust bij de opdrachtgever het bewijs van de opdrachtverstrekking en de naar aanleiding daarvan gemaakte afspraken.
2.5. Behoudens het bepaalde in art. 2.3. en 2.4. is tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever pas een overeenkomst tot stand gekomen nadat de akkoordverklaring van de opdrachtgever met het door opdrachtnemer uitgebrachte aanbod opdrachtnemer heeft bereikt. Opdrachtnemer stuurt daarvan een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever.
2.6. In het geval van een gezamenlijk gegeven opdracht door of namens meerdere (rechts)personen zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht dan wel indien de diensten en werkzaamheden feitelijk worden genoten door één of meerdere (rechts)personen anders dan de opdrachtgever, ieder als afzonderlijke (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.
2.7. Een door opdrachtnemer gemaakte schatting van een met een order gepaard gaande kosten of een berekening van mogelijk toekomstig rendement van het product is steeds vrijblijvend en indicatief. De opdrachtgever zal aan een dergelijke schatting of berekening nimmer rechten kunnen ontlenen.
2.8. Afbeeldingen en beschrijvingen in prospectussen, catalogi, promotiemateriaal, alsmede andere door of namens opdrachtnemer verstrekte gegevens voor commerciële doeleinden binden opdrachtnemer niet, tenzij opdrachtnemer dit schriftelijk aan opdrachtgever heeft gegarandeerd. 2.9. Alle gegevens, beweringen, veronderstellingen, schattingen en andere factoren, die ten grondslag worden gelegd aan de beslissing van opdrachtgever om aan opdrachtnemer een opdracht te verstrekken of met opdrachtnemer een overeenkomst te sluiten zijn uitsluitend voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij opdrachtnemer een van deze factoren vooraf schriftelijk heeft bevestigd en gegarandeerd aan opdrachtgever.

3. Intellectuele eigendomsrechten
3.1. Het auteursrecht van door opdrachtnemer ontworpen c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, foto's en modellen blijft te allen tijde bij opdrachtnemer berusten. De opdrachtgever is slechts gerechtigd de schetsen, tekeningen, foto's en modellen etc. te gebruiken voor het doel, waarvoor deze door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Het is opdrachtgever niet toegestaan deze aan derden over te dragen, dan wel wijzigingen daarin aan te brengen.
3.2. Indien opdrachtgever in strijd handelt met het onder 3.1. bepaalde is opdrachtnemer gerechti gd volledige vergoeding van de schade te vorderen van opdrachtgever als gevolg van dergelijke overtredingen.

4. Prijzen
4.1. Alle prijzen en tarieven zijn weergegeven in geldige valuta (euro) en exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.
4.2. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende tarieven en prijzen.
4.3. De prijs voor montage en installatie van bestelde producten zoals opgenomen in de opdrachtbevestiging is de prijs inclusief gebruikelijke en onder normale omstandigheden toe te passen montagedelen en het bedrijfsvaardig opleveren van het product op het door opdrachtgever opgegeven adres exclusief alle onvoorziene extra kosten.
4.4. Indien nodig wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van opdrachtnemer.

5. Overeenkomsten
5.1. Nadat een overeenkomst als hiervoor bedoeld tot stand is gekomen, verplicht opdrachtnemer zich tot het leveren van (uitsluitend) de volgens opdrachtbevestiging overeengekomen producten en het verrichten van (uitsluitend) de volgens opdrachtbevestiging overeengekomen diensten en werkzaamheden.
5.2. Door de opdrachtgever gevraagde toevoegingen, extra diensten en/of extra werkzaamheden c.q. wijzigingen, die buiten de gesloten overeenkomst vallen, doch door opdrachtnemer daarnaast evenwel wor den aanvaard en nadien eventueel schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd, leiden tot een prijsverhoging overeenkomstig de op dat moment door opdrachtnemer gehanteerde prijzen en zullen afzonderlijk aan opdrachtgever worden gefactureerd volgens de als dan bij opdrachtnemer daarvoor geldende tarieven. Niet overeengekomen, doch onvoorzien en in het kader van uitvoering van de overeenkomst op dat moment noodzakelijkerwijs te maken (on)kosten op ad hoc basis, zullen steeds op declaratiebasis kunnen worden doorbelast aan de opdrachtgever. Wijzigingen of toevoegingen die zijn aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat door de verandering de overeengekomen levertijd door opdrachtnemer buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden, zonder dat dit gevolgen h eeft voor de overeenkomst.
5.3. Elke met opdrachtnemer aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat opdrachtnemer van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer.
5.4. Opdrachtnemer is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 50% te vragen, bij gebreke van betaling waarvan geen overeenkomst tot stand komt.
5.5. Afspraken, toezeggingen of overeenkomsten met (ondergeschikte) leden van het personeel van opdrachtnemer binden opdrachtnemer niet, voor zover dit door opdrachtnemer niet schriftelijk is bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers of medewerkers die blijkens inschrijving in het handelsregister geen procuratie hebben.
5.6. Opdrachtnemer is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever onder haar verantwoordelijkheid derden in te schakelen teneinde te voorzien in een tijdige en volgens de normen in de branche correcte uitvoering van de gegeven opdracht, zulks geheel ter vrije beoordeling van opdrachtnemer.

6. Aflevering en leveringstermijnen
6.1. De opdrachtgever dient de zaken terstond na aankomst daarvan op de plaats van uitvoering van de opdracht in ontvangst te nemen.
6.2. Opgegeven (leverings)termijnen gelden altijd als bij benadering. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij een uitdrukkelijke leveringstermijn schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever expliciet als fatale termijn is overeengekomen.
6.3. Indien, om welke reden dan ook, de opdrachtgever niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal opdrachtnemer, als haar opslagmogelijkheden di t toelaten, op verzoek van de opdrachtgever de zaken bewaren en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de opdrachtgever bezorgd zijn.
6.4. De opdrachtgever is verplicht aan opdrachtnemer opslagkosten volgens het in de branche gebruikelijke tarief te vergoeden vanaf het tijdstip dat de zaken voor verzending gereed zijn, dan wel indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.
6.5. Indien de opdrachtgever de verstrekte opdracht nadien tussentijds annuleert en/of de zaken weigert af te nemen, is opdrachtgever verplicht de door opdrachtnemer reeds aangeschafte, gefabriceerde dan wel geleverde of gemonteerde zaken inclusief de inmiddels gemaakte kosten volledig over te nemen. Voorts zal de opdrachtgever daarnaast wegens schadeloosstelling terzake het (nog) niet uitgevoerde deel van de (totaal)opdracht verschuldigd zijn het bedrag van minimaal 1/3 van de overeengekomen totaalprijs van de (oorspronkelijke) opdrach t, onverminderd het recht van opdrachtnemer om volledige nakoming van de overeenkomst dan wel volledige schadevergoeding te vorderen.

7. Montage en overige werkzaamheden
7.1. Het overeengekomen product wordt door of vanwege opdrachtnemer geïnstalleerd en aangesloten, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen. Onder installatie wordt hier verstaan: de plaatsing en indien nodig aansluiting van het product op zodanige wijze dat in de gegeven omstandigheden een goed rendement behaald kan worden. Daarnaast kunnen nog de volgende zaken schriftelijk met de opdrachtgever overeengekomen worden tegen een nader te bepalen prijs:
- het (laten) aanbrengen van een productiemeter,
- het aangaan van een onderhoudsovereenkomst,
- het aangaan van een monitoringsovereenkomst,
- het verzorgen van een subsidieaanvraag in het kader van Stimuleringsregeling
Duurzame Energieproductie en/of andere subsidieregelingen en alle verdere administratieve handelingen om die subsidie toegewezen te krijgen, maar niet de periodieke administratieve handelingen die nodig zijn om subsidie na elke meetperiode te innen.
7.2. De opdrachtgever is jegens opdrachtnemer verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/ of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product op die plek in gemonteerde staat. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de opdrachtnemer in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
a. het personeel van opdrachtnemer en/of haar onderaannemers, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren/dagen en bovendien, indien opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren/dagen, mits zij dit tijdig binnen 48 uur aan de opdrachtgever heeft medegedeeld.
b. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn (gemaakt) voor het benodigde transport.
c. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.
d. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
7.3. De opdrachtgever garandeert opdrachtnemer de veiligheid in en rondom en de draagkracht van de constructie van het object waar de producten moeten worden aangebracht en opdrachtgever garandeert dat er geen asbest of ander voor de gezondheid nadelig materiaal aanwezig is op de plaats waar het product wordt geplaatst, alles overeenkomstig de geldende tekst van het Bouwbesluit. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor al de gevolgen daarvan op het moment dat dit ontdekt wordt. In dat geval is opdrachtnemer gerechtigd direct alle werkzaamheden te staken en gestaakt te houden tot het moment dat de onveiligheid naar objectieve maatstaven opgeheven is of deskundige verwijdering van asbest of het voor de gezondheid nadelig materiaal heeft plaatsgevonden en het object van overheidswege schriftelijk vrijgegeven is.
7.4. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van opdrachtgever of de door haar ingeschakelde derden behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege de opdrachtgever geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de opdrachtgever de opdrachtnemer hiervan tijdig in kennis te stellen en vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer voor alle gevolgen daarvan.
7.5. Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden van opdrachtnemer niet of niet tijdig is voldaan, zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever.
7.6. Opdrachtgever draagt het risico voor alle schade veroorzaakt door:
- onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;
- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht
- ongeschiktheid van (on)roerende zaak voor plaatsing en/of installatie van het product, bijvoorbeeld door onvoldoende draagkracht van het dak of ongeschiktheid van de dakbedekking voor installatie(werkzaamheden).
7.7. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren, tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer terzake het niet kunnen beschikken over de vereiste vergunningen.
7.8. In het werk van opdrachtnemer zijn niet begrepen:
a. de kosten voor grond-, graaf-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers- of herstelwerk of ander bouwkundig werk;
b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen;
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan, op of bij het werk aanwezige zaken;
d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e. reis- en verblijfkosten
7.9. In de beoogde ruimte voor de omvormers dient opdrachtgever zorg te dragen voor de ruimte en aanwezigheid van voldoende constructieve mogelijkheden om deze brandveilig en duurzaam op de constructie aan te kunnen brengen.
7.10. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor uitstel van inschakeling van de installatie door toedoen van netbeheerders of door netbeheerders geëiste verzwaring van de bestaande meterkast.
7.11. Bij de oplevering van de door opdrachtnemer aan te brengen panelen bepaalt opdrachtnemer de brutoproductie per paneel.

8. Oplevering
8.1. Het moment van inontvangstneming door opdrachtgever c.q. het moment waarop de zaken daartoe na montage en inbedrijfstelling aan opdrachtgever worden aangeboden en feitelijk werkend in gebruik worden genomen, geldt als het moment van oplevering. De opdracht wordt voorts geacht door opdrachtnemer te zijn voltooid en opgeleverd op het tijdstip waarop opdrachtnemer dit aan de opdrachtgever schriftelijk dan wel mondeling te kennen heeft gegeven en de opdrachtgever het werk niet binnen acht dagen daarna of na ingebruikneming keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt of onder opgave en aanwijzing van de aantoonbare gebreken weigert.
8.2. Indien een bepaalde datum van oplevering of voltooiing van de opdracht is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt die niet voor rekening van opdrachtnemer of voor diens rekening komt. Tot dergelijke omstandigheden worden in ieder geval de omstandigheden gerekend, die vermeld staan in 9.2.

9. Overmacht
9.1. Opdrachtnemer is gerechtigd om zonder in gebreke te zijn, de aflevering of voltooiing van de opdracht, de door de opdrachtgever gekochte zaken, dan wel de oplevering van de geoffreerde diensten op te schorten indien als een direct of indirect gevolg van een of meer in
9.2., vermelde oorzaken - onverschillig of deze ten tijde van het afsluiten van het contract waren te voorzien - redelijkerwijs de zaken of geoffreerde diensten niet of niet tijdig kunnen worden geleverd.
9.2. Van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer is sprake, indien opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, onlusten, terrorisme, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, extreme weersomstandigheden, storing in de aanvoer of voorziening van grond- en hulpstoffen, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, transportbelemmeringen en voorts ten gevolge van alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van opdrachtnemer ontstaan.
9.3. Indien door overmacht als bedoeld in 9.2. de levering of voltooiing van de opdracht meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel opdrachtnemer als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden. In dat geval heeft opdrachtnemer slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

10. Eigendomsvoorbehoud
10.1. Opdrachtnemer blijft eigenaar van alle door haar geleverde zaken aan de opdrachtgever, voor zover individualiseerbaar, totdat de opdrachtgever alle vorderingen van opdrachtnemer, die de tegenprestatie vormen van geleverde zaken en/of diensten, heeft voldaan. Zolang de zaken nog eigendom zijn van opdrachtnemer en individualiseerbaar zijn, is opdrachtnemer bij niet-nakoming door de opdrachtgever van een door hem uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, te allen tijde gerechtigd zich opnieuw het bezit te verschaffen van deze zaken, waar deze zich ook bevinden. Opdrachtgever verleent daaraan in dat geval reeds nu voor alsdan zijn volledige medewerking en machtigt opdrachtnemer tot revindicatie.
10.2. De goederenrechtelijke gevolgen van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud door opdrachtnemer worden beheerst door Nederlands recht, tenzij het recht van de staat van bestemming bij voor uitvoer bestemde zaken voor opdrachtnemer gunstiger bepalingen bevat dan het Nederlands recht. Alsdan kan opdrachtnemer toepassing verlangen van het recht van de staat van bestemming.
10.3. Opdrachtnemer is gerechtigd de zaken waarvan zij zich opnieuw het bezit heeft verschaft, hetzij onder beheer te houden totdat de opdrachtgever al zijn vorderingen heeft betaald, hetzij deze aan derden te verkopen, in welke geval de netto-opbrengst - voor zover het zaken betreffen - in mindering strekt op de vorderingen van opdrachtnemer die nog voldaan moeten worden door de opdrachtgever.

11. Reclames
11.1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering c.q. oplevering van het werk, de zaken c.q. het werk grondig te inspecteren op aantoonbare gebreken en bij aanwezigheid daarvan opdrachtnemer terstond hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
11.2. Eventuele reclames terzake van gebreken dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na de dag der levering c.q. oplevering schriftelijk te worden ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en het bewijs van de grond van de klacht. Manco's, uitwendig beschadigde leveranties, alsmede afwijkingen van de opdracht dienen duidelijk te worden vermeld. Bij overschrijding van de hiervoor genoemde termijn vervalt ieder recht op reclame.
11.3. In geval er een tijdige en naar het oordeel van opdrachtnemer gegronde reclame is gedaan door de opdrachtgever terzake van een gebrek in relatie tot overeengekomen kwaliteit of hoeveelheid c.q. de aard van de dienstverlening, zal opdrachtnemer zich beijveren op de kortst mogelijke termijn dit gebrek te verhelpen. De opdrachtgever verplicht zich opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het gebrek te verhelpen.
11.4. In geval de reclames ontvangen facturen betreffen, dienen deze binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van opdrachtnemer te worden gebracht. Reclames die opdrachtnemer na het verstrijken van de voornoemde termijn van veertien dagen bereiken, worden door opdrachtnemer niet meer in behandeling genomen. De opdrachtgever wordt geacht na het verstrijken van de termijn van veertien dagen als voornoemd akkoord te zijn gegaan met de aan opdrachtgever toegezonden facturen, behoudens bewijs zijnerzijds van het tegendeel.
11.5. Retourzendingen door de opdrachtgever zijn slechts toegestaan indien opdrachtnemer daarvoor uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.
11.6. Reclames geven de opdrachtgever geen recht aanstonds ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.
11.7. Kleurverschillen bij de toegepaste zonnepanelen geven uit de aard van het product nimmer reden tot afkeur, tot een percentage van 30% van het geheel. Geringe afwijkingen in het individuele vermogen per paneel, de uitvoering, kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte, gladheid, afwerking, enz., geven geen reden tot afkeuring. Geringe afwijkingen zijn afwijkingen met een tolerantie van maximaal 15%. Uitgangspunt bij de beoordeling van de kwaliteit van materialen is de gangbare handelskwaliteit.

12. Betaling
12.1. Betaling dient zonder enige korting of compensatie te geschieden als volgt: 75% van het totaalbedrag volgens de opdrachtbevestiging inclusief btw dient minimaal op de dag van levering van de zonnepanelen te zijn betaald, 20% van het totaalbedrag volgens de opdrachtbevestiging inclusief btw dient betaald te zijn na montage van de producten. De resterende 5% van het totaalbedrag inclusief btw dient binnen zeven dagen na (op)leverdatum te zijn betaald. Afwijking van voornoemde betalingstermijn en betalingscondities is slechts mogelijk, indien dit tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk nader overeengekomen is.
12.2. Als plaats waar betaling dient plaats te vinden geldt de plaats waar de bankinstelling, waarmee opdrachtnemer relaties onderhoudt, gevestigd is. Alleen betaling door overmaking op de rekening van de ten name van opdrachtnemer gestelde bankrekening(en) aangehouden bij de door opdrachtnemer gekozen bankinstelling leidt tot kwijting van de opdrachtgever.
12.3. De opdrachtgever is niet gerechtigd korting of compensatie toe te passen, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van of namens opdrachtnemer.
12.4. Indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na factuurdatum volledig heeft betaald, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan opdrachtnemer over het uitstaande bedrag een onmiddellijk opeisbare rente verschuldigd van 1% per kalendermaand. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle gerekend.
12.5. In geval de opdrachtgever in gebreke is aan zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen te voldoen en het verzuim is ingetreden, is de opdrachtgever tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd bij inschakeling van een rechtsbijstandsverlener door opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is en ook na aanmaning niet nakomt, komen de buitengerechtelijke kosten vallende op die invordering ten laste van de opdrachtgever. Het gaat hier om minimaal de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012 (Staatsblad 2012/141), met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten, zo opdrachtnemer dit verlangt, verschuldigd.
12.6. Opdrachtnemer is steeds bevoegd op het moment dat opdrachtgever in verzuim is de werkzaamheden direct op te schorten en gebruik te maken van het haar toekomende retentierecht op door opdrachtnemer geproduceerde zaken of zaken van de opdrachtgever die zij onder behandeling heeft. Alvorens van dit opschortingsrecht en/of retentierecht gebruik te maken, zal opdrachtnemer de opdrachtgever schriftelijk in de gelegenheid stellen binnen 48 uur voor betaling zorg te dragen. 12.7. Indien de opdrachtgever een surséance van betaling aanvraagt, een beroep doet op de wettelijke schuldsaneringsregeling, er een aanvraag tot faillissement tegen hem wordt ingediend, de opdrachtgever (rechtspersoon) wordt ontbonden, beëindigd of geliquideerd, ten laste van hem beslagen worden gelegd of anderszins gerede twijfel rijst ten aanzien van zijn kredietwaardigheid dan wel de opdrachtgever in enig opzicht nalatig mocht zijn in de nakoming van verplichtingen, in het bijzonder die tot betaling van een of meer facturen na ingebrekestelling, is opdrachtnemer, onverminderd haar recht om nakoming te eisen, te allen tijde gerechtigd:
a) de nog te leveren zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever naar elders te vervoeren en op te slaan of in zijn eigen bedrijf opgeslagen te houden;
b) alle verdere leveranties, onverschillig uit welk contract, direct op te schorten;
c) alle lopende contracten door schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever eenzijdig geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren en de geleverde zaken terug te nemen.

13. Aansprakelijkheid
13.1. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die de opdrachtgever in verband met de door of namens opdrachtnemer geleverde producten of verrichte diensten lijdt of zal lijden, tenzij de opdrachtgever aantoont dat opdrachtnemer aansprakelijk is, dat opdrachtnemer in gebreke is gesteld met een redelijke termijn voor nakoming, dat opdrachtnemer toerekenbaar tekortschiet jegens de opdrachtgever en de opdrachtgever de hoogte van zijn werkelijk geleden schade kan specificeren en bewijzen.
13.2. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, of de (noodzakelijke) informatie niet (tijdig) heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor of als gevolg daarvan ontstane schade nimmer aansprakelijk en aanvaardt opdrachtnemer geen aansprakelijkheid.
13.3. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor directe schade in verband met toerekenbare tekortkomingen is in alle gevallen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, beperkt tot maximaal 25% van de met de opdracht gepaard gaande opdrachtsom (exclusief btw) zoals vermeld in de overeengekomen offerte of in de verstrekte factuur en is in geen geval hoger dan het bedrag dat opdrachtnemer in het betreffende geval eventueel als schade-uitkering van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt, vermeerderd met het eventueel van toepassing zijnde eigen risico op haar bedrijfsaansprakelijkheidspolis.
13.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk en elke aansprakelijkheid is uitgesloten voor enige indirecte schade, zoals (maar niet beperkt tot) bedrijfs-, gevolg-, of stilligschade en gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, milieuschade, schade aan naam en/of goodwill, die de opdrachtgever zal lijden, tenzij de opdrachtgever aantoont dat sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtnemer en de hoogte van de schade specificeert en bewijst.
13.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk als het werk of de geleverde zaken zijn beschadigd door vervoer door of namens de opdrachtgever, verkeerd of onoordeelkundig gebruik, gebruik dat niet in overeenstemming is met de handleiding of de door opdrachtnemer gegeven uitleg c.q. werkwijze, misbruik of verkeerde toepassing, of als resultaat van door opdrachtgever (of degenen voor wie hij verantwoordelijk is) zelf aangebrachte wijzigingen in of reparaties van zaken, of geen of onoordeelkundig onderhoud c.q. slijtage.
13.6. Schade die het gevolg is van het feit dat de opdrachtgever bij inontvangstneming of verwerking van zaken deze niet direct op deugdelijkheid heeft gecontroleerd of voor schade die zichtbaar is, is na oplevering voor rekening van opdrachtgever.
13.7. Bij eigen aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor directe schade zullen de door opdrachtnemer ingezette medewerkers jegens de opdrachtgever niet persoonlijk aansprakelijk zijn terzake van schade veroorzaakt als gevolg van een geleverd product of veroorzaakt tijdens de uitvoering van de overeengekomen diensten, tenzij het betreft door henzelf persoonlijk opzettelijk en door grove schuld toegebrachte schade. Opdrachtgever vrijwaart de medewerkers van opdrachtnemer op dit punt.
13.8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na het schadevoorval opdrachtnemer per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld en opdrachtnemer, doordat de opdrachtgever niet binnen genoemde termijn deze mededeling heeft gedaan, in haar mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en de oorzaken daarvan in te stellen.
13.9. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht de schade van opdrachtgever, waarvoor zij aansprakelijk is, ongedaan te maken of te beperken. Opdrachtgever zal opdrachtnemer daartoe desverlangd de gelegenheid en alle medewerking bieden.
13.10. Opdrachtnemer neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of bewerking van bestaande installaties of apparatuur van de opdrachtgever waarmee zij moet werken, ook niet bij in-/uitschakeling daarvan. De opdrachtgever garandeert aan opdrachtnemer de juiste werking van de eigen installaties en apparatuur van opdrachtgever.

14. Garantie
14.1. Garantie wordt alleen verleend overeenkomstig de garantievoorwaarden van de producent van de door opdrachtnemer geleverde producten en houdt in een systeemgarantie terzake de goede werking van de door opdrachtnemer aangebrachte installatie. Afgezien van schriftelijke fabrieks- en/of importeursgarantie wordt voor geleverde zaken door opdrachtnemer geen afzonderlijke garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De duur daarvan is beperkt tot 24 maanden na de datum van (op)levering, zolang de fabriek of de importeur waarvan opdrachtnemer zijn producten betrekt niet in surséance of in staat van faillissement is verklaard of de fabrieks- en/of importeursgarantie niet op andere wijze kan worden verzekerd of van opdrachtnemer kan worden gevergd.
14.2. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerde diensten, mits gebruik of bediening plaats heeft gevonden conform de aan de opdrachtgever verstrekte instructies, handleidingen en technische specificaties.
14.3. Garantie, in welke vorm ook, heeft nimmer betrekking op andere zaken of diensten dan het door opdrachtnemer geleverde product en de door opdrachtnemer zelf uitgevoerde werkzaamheden.
14.4. Verleende garantie vervalt, wanneer de opdrachtgever de verleende dienst of het geleverde product: a. zelf wijzigt en/of reparatie in en/of aan het geleverde verricht of laten verrichten buiten opdrachtnemer om; b. voor andere dan de normaal beoogde doeleinden gebruikt; c. op onoordeelkundige wijze heeft behandeld en/of onderhouden.
14.5. Opdrachtnemer garandeert voldoende capaciteit in de door haar geïnstalleerde kabels maar garandeert uitdrukkelijk niet het volledig kunnen terugleveren van de met de producten opgewekte stroom als gevolg van een te hoge of te lage netspanning in het stroomnet. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de capaciteit van de aarding waarop het product aangesloten moet worden.
14.6. Indien gebruik wordt gemaakt van bewaking van het geleverde product door middel van internetmonitoring is de opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een goede en juiste werking van de internetaansluiting tot aan het geleverde product.
14.7. Opdrachtnemer neemt geen verantwoordelijkheid voor de tijdige en correcte afhandeling van aanvragen richting en daaruit voortvloeiende bemoeiingen van netbeheerders, meetbedrijven, energieleveranciers en subsidieverstrekkers. Opdrachtnemer zal zich uitsluitend naar vermogen voor opdrachtgever inspannen, maar garandeert nimmer resultaat.

15. Elektronische communicatie
15.1. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer door middel van elektronische middelen ten aanzien van de werkzaamheden met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals Cloudtoepassingen).
15.2. Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, gaan partijen ervan uit en mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde berichten, e-mails, sms-berichten, overige digitale berichten die via internet worden verstuurd en voicemailberichten over en weer worden ontvangen en dat deze wijze van communiceren wordt aanvaard.
15.3. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van nietaflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
15.4. De data-uittreksels uit de computersystemen van opdrachtnemer leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door opdrachtnemer verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de opdrachtgever.
15.5. In het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtnemer en de uitvoering van werkzaamheden door opdrachtnemer is het verwerken en verzamelen van persoonsgegevens van natuurlijke personen, die werkzaam zijn bij opdrachtgever, als bedoeld in Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG Verordening (EU) 2016/679) noodzakelijk. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt, behoudens daartoe verkregen toestemming.
15.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van allen die tot opdrachtgevers’ organisatie behoren, betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en die jegens opdrachtnemer gebruik maken van hun persoonlijke rechten die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

16. Toepasselijk recht
16.1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
16.2. Elk geschil voortvloeiende uit de tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomst of dienstverlening, daaronder begrepen incasso van een vordering, zal uitsluitend onderworpen kunnen worden aan het oordeel van de bevoegde rechter bij de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, zulks met uitzondering van die geschillen welke wettelijk tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoren.
16.3. Het Weense Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zal op de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten niet van toepassing zijn.
16.4. Bij verschil van interpretatie tussen de Nederlandse tekst van deze voorwaarden en een vertaling daarvan geldt uitsluitend de uitleg volgens de Nederlandse tekst.

TOP